XIA DYNASTY
2100c〜1600c BC
 SHANG DYNASTY
1600c〜1100c BC
 ZHOU DYNASTY
1100c〜256 BC
  Western Zhou
1100c〜771 BC
  Eastern Zhou
770〜256 BC
  Spring and Autumn Period
770〜476 BC
  Waring States Period
475〜221 BC
 QIN DYNASTY
221〜206 BC
 HAN DYNASTY
206 BC〜220 AD
  Western Han
206 BC〜8 AD
  Xin
9〜24
  Eastern Han

25〜220

 THREE KINGDOMS
220〜265
 JIN DYNASTY
265〜420
  Western Jin
265〜317
  Sixteen Kingdoms
304〜439
  Eastern Jin
317〜420
 SOUTHERN DYNASTY
420〜589
  Liu Song
420〜479
  Southern Qi
479〜502
  Liang
502〜557
  Chen
557〜589
 NORTHERN DYNASTY
420〜589
  Northern Wei
386〜535
  Eastern Wei
534〜549
  Western Wei
535〜557
  Northern Qi

549〜577

  Norhtern Zhou
557〜581
 SUI DYNASTY
581〜618
 TANG DYNASTY
618〜907
 FIVE DYNASTIES
907〜960
  Later Liang
907〜923
  Later Tang
923〜936
  Later Jin
936〜946
  Later Han
947〜950
  Later Zhou
951〜960
 LIAO DYNASTY
907〜1125
 SONG DYNASTY
960〜1279
  Northern Song
960〜1127
  Southern Song
1127〜1279
 JIN DYNASTY
1115〜1234
 YUAN DYNASTY
1279〜1368
 MING DYNASTY
1368〜1644
  Hongwu
1368〜1398
  Jianwen
1399〜1402
  Yongle
1403〜1425
  Hongxi
1425
  Xuande
1426〜1435
  Zhengtong
1436〜1449
  Jingtai
1450〜1456
  Tianshun
1457〜1464
  Chenghua
1465〜1487
  Hongzhi
1488〜1505
  Zhengde
1506〜1521
  Jiajing
1522〜1566
  Longqing
1567〜1572
  Wanli
1573〜1619
  Taichang
1620
  Tianshun
1621〜1627
  Chongzhen
1628〜1644
 QING DYNASTY
1644〜1911
  Shunzhi
1644〜1661
  Kangxi
1662〜1722
  Yongzheng
1723〜1735
  Qianlong
1736〜1795
  Jiaqing
1796〜1820
  Daoguang
1821〜1850
  Xianfeng
1851〜1861
  Tongzhi
1862〜1874
  Guangxu
1875〜1908
  Xuantong
1908〜1911

 REPUBLIC OF CHINA

1912〜
 P.R. OF CHINA
1949〜